Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP JELLO SHOT

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Jello Shot s. r. o., so sídlom Jamnického 7, 841 05 Bratislava, IČO: 47 614 277, IČ DPH: SK2024022770, zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 96273/B, email: info@jelloshot.sk (ďalej len „Predávajúci“) vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktorými upravuje vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcimi.
 1. Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba - spotrebiteľ (t.j. taká fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorá vstúpila s Predávajúcim do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru Predávajúcim kupujúcemu, ďalej fyzická osoba - spotrebiteľ, s ktorou Predávajúci rokuje alebo rokoval o uzatvorení obchodu (záväzkového vzťahu), aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá prestala byť klientom Predávajúceho (najmä preto, že prišlo k skončeniu záväzkového vzťahu jeho splnením, prípadne prišlo k odstúpeniu, výpovedi alebo akejkoľvek inej forme skončenia záväzkového vzťahu) (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúci a Predávajúci sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „zmluvná strana“.
 1. Zmluvou sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie každá kúpna zmluva dohodnutá alebo uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim vrátane zmluvy uzavretej na diaľku ( t.j. zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretej prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä využitím internetovej stránky, telefónu, emailu a podobne), ktorej účelom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za dodanie tohto tovaru dohodnutú odplatu (ďalej len „Zmluva“). Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 1. Podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach sú súčasťou (písomných alebo ústnych) Zmlúv a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo Zmluvy, vrátane práv a povinností z týchto Obchodných podmienok. Ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu dohodou odchýliť, majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto Obchodných podmienkach. Obchodné podmienky upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu, ako aj vzťahy po skončení takého vzťahu súvisiace s jeho úplným vysporiadaním.
 1. Predávajúci je prevádzkovateľom online obchodu umiestneného na internetovej stránke www.jelloshot.sk (ďalej len ako "stránka Jelloshot").
 1. Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie tovar, zverejnený na stránke Jelloshot za účelom jeho ponuky a predaja, alebo tovar, ktorý bol individuálne zabezpečený pre Kupujúceho na základe jeho osobitnej požiadavky, a ktorý sa nemusí nachádzať v zozname ponúkaného tovaru na stránke Jelloshot (ďalej len ako „Tovar“).
 1. Odoslaním objednávky, Kupujúci potvrdzuje Predávajúcemu, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 1. Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., 250/2007 Z. z., 102/2014 Z. z., ich znenie je voľne prístupné na stránke Jelloshot a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.
 1. Orgánom dozoru nad dodržavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104.

 II.Užívateľský účet

 1. Pred uzatvorením Zmluvy je možné sa na stránke Jelloshot zaregistrovať. Pri registrácii uvedie Kupujúci požadované osobné údaje. Po odoslaní registrácie vytvorí Predávajúci Kupujúcemu na stránke Jelloshot jeho vlastný Užívateľský účet (ďalej len ako "Užívateľský účet"). Prístup k Užívateľskému účtu je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa Kupujúci zaväzuje neoznámiť tretej osobe a/alebo tretej osobe neumožniť využívanie svojho Užívateľského účtu.
 1. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené pri registrácii na stránke Jelloshot, či inak poskytnuté Predávajúcemu sú pravdivé a správne, a zároveň sa zaväzuje ich zmeny Predávajúcemu bezodkladne oznámiť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú, oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že prístup na stránku Jelloshot a/alebo prístup k Užívateľskému účtu nemusí byť nepretržitý, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu či plánované zmeny stránky Jelloshot. Predávajúci si pre prípad porušenia právnych predpisov, Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok zo strany Kupujúceho vyhradzuje právo Kupujúcemu prístup k jeho Užívateľskému účtu dočasne odoprieť alebo ho úplne zrušiť.
 1. Zmluvu možno uzavrieť aj mimo prostredia Užívateľského účtu, teda bez nutnosti registrácie na stránke Jelloshot.

III. Objednávka, uzavretie Zmluvy, platobné podmienky a doručenie Tovaru

 1. Tovar Predávajúceho je určený užívateľom starším ako 18 rokov, preto Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov. V prípade pochybností o veku Kupujúceho je Kupujúci povinný preukázať Predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi Tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je Predávajúci povinný odoprieť dodanie Tovaru. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie Tovaru Kupujúcemu, u ktorého má podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.
 1. Na stránke Jelloshot sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré Kupujúci nájde na stránke Jelloshot v sekcii "DOPRAVA". Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránke Jelloshot. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 1. Kupujúci súhlasí pri uzatváraní Zmluvy s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a i.) znáša Kupujúci.
 1. Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci prostredníctvom stránky Jelloshot (po prihlásení do svojho Užívateľského účtu, alebo bez prihlasovania), ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na "OBJEDNAŤ". V nasledujúcom kroku Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované osobné údaje a zvolí si spôsob platby a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Celým procesom odoslania objednávky Kupujúceho prevedie prostredie stránky Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU". Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou.
 1. Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky na čísle uvedenom na stránke Jelloshot. Na základe uskutočnenej telefonickej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie a potvrdenie ústne v telefonáte s Kupujúcim.
 1. Zmluva je uzavretá v momente potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim, po overení dostupnosti Tovaru, platných cien prípadne termínu dodania Tovaru.
 1. Uskutočnené objednávky budú dodané najskôr na druhý deň od objednania, ak sa Predávajúci a Kupujúci individuálne nedohodnú inak.
 1. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uviesť pravdivé správne a zrozumiteľné údaje či už Tovar objednáva prostredníctvom objednávkového formulára na stránke Jelloshot alebo prostredníctvom iného prostriedku diaľkovej komunikácie (bod 5. tohto článku Obchodných podmienok). Každá objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o Klientovi potrebné na realizáciu Zmluvy; takýmito informáciami sú:
  1. Meno a priezvisko,
  2. Adresa trvalého pobytu resp. dodacia adresa,
  3. telefonický kontakt,
  4. emailový kontakt (v prípade objednávky prostredníctvom stránky Jelloshot),
  5. označenie požadovaného Tovaru, vrátane určenia jeho množstva
  6. spôsob úhrady kúpnej ceny Tovaru a
  7. spôsob prevzatia Tovaru.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.

 2. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.

 3. Celková cena Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, nákladov na dopravu, balenie ako aj všetkých ostatných poplatkov (ďalej len ako „kúpna cena“) bude Kupujúcemu v čase vypĺňania objednávkového formulára na stránke Jelloshot resp. v čase objednávky realizovanej prostredníctvom iného prostriedku diaľkovej komunikácie (bod 5. tohto článku Obchodných podmienok) spôsobom primeraným spôsobu diaľkovej komunikácie zreteľne a jasne oznámená. Ceny Tovarov, dodacie náklady ako aj náklady spojené s jednotlivými spôsobmi úhrady sú uvedené v mene Euro.

 4. Kupujúci si pri zadávaní objednávky zvolí niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

   1. hotovostná platba pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo v sídle Predávajúceho,
   2. bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho (platba platobnou kartou),
   3. online platba.

  V súlade so Zmluvou sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

 5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie kúpnej ceny ešte pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu, prípadne je oprávnený od Kupujúceho požadovať uhradenie zálohovej, či inej obdobnej platby.

 6. Po uhradení kúpnej ceny vystaví Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o zaplatení, ktoré Kupujúcemu (i) zašle elektronickou poštou, alebo (ii) v prípade platby v okamihu osobného odberu resp. pri platbe kuriérovi mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.

 7. Ak je Predávajúci povinný podľa Zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade ak Kupujúci neprevezme Tovar riadne a včas, aj napriek tomu, že sa vopred dohodol na čase dodania Tovaru kuriérom a kuriér túto dohodu riadne splnil, znáša Kupujúci všetky účelne vynaložené náklady na prepravu Tovaru, a to aj napriek tomu, že Tovar neprevzal. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru (prípadne jej časť) Kupujúcim uhradená vopred. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.                 

 8. Čas rozvozu dohodnutý v objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu, pričom mu oznámi nový predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Žiadny z termínov dodania Tovaru oznámených Predávajúcim Kupujúcemu nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslovne označený Predávajúcim na základe dohody s Kupujúcim.

 9. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu ku dverám jeho bytu, ak si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (ako napr. choré dieťa, imobilnosť) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany Predávajúceho.

 10. Predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie resp. zničenie Tovaru, ku ktorému preukázateľne došlo v čase prepravy Tovaru buď na strane prepravnej spoločnosti, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom alebo na strane Kupujúceho v prípade osobného odberu Tovaru Kupujúcim.

 11. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní                      

IV. Odstúpenie od Zmluvy a reklamácia 

 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. d) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu len Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Ak má pri prevzatí Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
 1. Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 minút od prevzatia Tovaru. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť písomne na mail info@jelloshot.sk, alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených na stránke Jelloshot.
 1. V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie. Uplatnenie reklamácie Predávajúci Kupujúcemu primeraným spôsobom potvrdí.
 1. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z mailovej adresy info@jelloshot.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia v závislosti od závažnosti konkrétneho prípadu najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade, ak Kupujúci uplatní reklamáciu, poučí ho Predávajúci alebo ním poverená osoba o jeho právach podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Reklamácia bude Predávajúcim (po prípadnej dohode s Kupujúcim) vybavená jedným z nasledovných spôsobov:
  1. výmenou reklamovaného Tovaru za nový Tovar,
  2. poskytnutím primeranej zľavy z Kúpnej ceny, alebo
  3. vrátením Kúpnej ceny.

       O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do           30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  V. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, je zabezpečená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje v procese vypĺňania objednávkového formulára na stránke Jelloshot resp. pri objednávke s použitím iného prostriedku diaľkovej komunikácie za účelom uzavretia Zmluvy.
 1. Predávajúci získava od Kupujúceho len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a dodania Tovaru Kupujúcemu. Jedná sa o osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu resp. dodacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Odoslaním resp. realizovaním objednávky dáva Kupujúci Predávajúcemu zároveň súhlas v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia Zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Kupujúcim ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia Zmluvy a vedenia príslušnej evidencie, a to až do doby vyjadrenia jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo pri registrácii na stránke Jelloshot a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na túto adresu.

 1. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu Tovaru, a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
 1. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Predávajúceho.
 1. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil chybný stav.
 1. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

 VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky sú nadradené všetkým ostatným ústnym aj písomným vyhláseniam a dohodám medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej; pričom ustanovenia Zmluvy sú týmto Obchodným podmienkam nadradené. 
 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim týmito Obchodnými podmienkami prípadne Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 1. Znenie Obchodných podmienok je vyhotovené v slovenskom jazyku a môže byť Predávajúcim v písomnej forme jednostranne menené a dopĺňané.
 1. Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej Zmluve. 
 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru (článok I. bod 9 týchto Obchodných podmienok). 
 1. K prejednávaniu sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy.
 1. Ak vzťah súvisiaci s použitím stránky Jelloshot alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 1. Ak niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok nie sú cel­kom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účin­nosť alebo platnosť, nie je tým dotknu­tá účinnosť a plat­nosť ostat­ných usta­novení. Namie­sto neúčinných / neplatných us­tanove­ní a na vyplnenie me­dzier sa použi­je úprava, ktorá, po­kiaľ je to právne možné, sa čo najviac pri­bli­žuje zmy­slu a účelu týchto Obchodných podmienok.
 2. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06.10.2015.

V Bratislave dňa 06.10.2015.